Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 12, tel. 62 592 18 13, tel. kom. 601 700 413 e-mail: ogn.ostrow@wp.pl

działka • sprzedaż • rynek wtórny

Ostrów Wielkopolski • ul.Wiśniowa

Numer oferty: D-1615

Cena: 285 600,00 PLN

Cena za m2: 280,00 PLN

Powierznia (m²)1 020,00
Forma własnościwłasność
Ogrodzeniebrak
Media:
Gazmożliwość podłączenia

Oferujemy Państwu na sprzedaż działkę budowlaną, która atrakcyjnie położona jest przy ulicy Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to działka narożna z ulicą Aroniową. Jej powierzchnia wynosi 1020 m2. Teren ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
1) ustala się:
a) lokalizację na działce maksymalnie jednego budynku mieszkalnego albo mieszkalno - usługowego albo usługowego z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe i jednego garażu albo budynku gospodarczo – garażowego;
b) sytuowanie budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych jako wolnostojących;
c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 50%;
d) powierzchnię zabudowy garażu albo budynku gospodarczo – garażowego – nie więcej niż 60 m2;
e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 30% powierzchni działki;
f) wysokość zabudowy nie większą niż: * dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych: 7 m – w przypadku dachu płaskiego albo 10 m – w przypadku dachu stromego; * dla garaży i budynków gospodarczo – garażowych: 3,5 m w przypadku dachu płaskiego albo 6 m w przypadku dachu stromego;
g) geometrię dachów: * dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych: płaskie lub strome, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°; * dla garaży i budynków gospodarczo – garażowych: dowolne;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i § 5 pkt 1 lit. a;
i) obsługę komunikacyjną działek bezpośrednio z dróg wyznaczonych w planie, z dróg przyległych do obszaru planu lub poprzez drogi wewnętrzne w ramach terenu;
j) zapewnienie, w granicach działki, co najmniej 2 miejsc postojowych, wliczając w to miejsca w garażu albo budynku gospodarczo – garażowym oraz dodatkowo co najmniej 1 miejsca postojowego na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej usług;
2) dopuszcza się:
a) wydzielanie działek o powierzchni nie mniejszej niż 600m2, szerokości frontów nie mniejszej niż 20 m i przebiegu granic prostopadłym lub zbliżonym do prostopadłego do dróg, z którymi te granice się łączą, z wyłączeniem: * wydzielania działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, dla których maksymalna powierzchnia może wynosić 70 m2 i które winny posiadać bezpośredni dostęp do dróg; * wydzielania działek w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomościami, dla których nie wyznacza się ograniczeń w zakresie parametrów; * wydzielania działek w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, dla których nie wyznacza się ograniczeń w zakresie parametrów;
b) lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania terenu;
c) lokalizację dróg wewnętrznych, stanowiących dojazdy do działek, w ramach terenu;
d) prowadzenie infrastruktury technicznej;
e) sytuowanie elementów technicznych budynków, takich jak kominy, anteny - nie wyżej niż 5 m powyżej najwyższego punktu dachu;
f) realizację kondygnacji podziemnej w budynkach mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich badań geotechnicznych;
g) stosowanie ogrodzeń w formie żywopłotów o wysokości nie większej niż 2 m;
h) rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków, z zachowaniem zasad i parametrów jak dla nowej zabudowy w ramach terenu, przy czym geometria dachów rozbudowywanych lub nadbudowywanych części tych budynków może stanowić kontynuację geometrii dachów części istniejących;
i) umieszczanie szyldów wyłącznie na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach i o powierzchni nie większej niż 0,5 m2;
3) zakazuje się lokalizacji od strony frontów działek ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych i wyższych niż 1,50 m, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. g.
Działka położona jest przy ulicy utwardzonej betonową kostką i jest bardzo dobrze skomunikowana z centrum miasta. Możliwość przyłączenia sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Polecamy!

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.