Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 12, tel. 62 592 18 13, tel./fax 62 735 68 30, tel. kom. 601 700 413 e-mail: ogn.ostrow@wp.pl

działka • sprzedaż • rynek wtórny

Ostrów Wielkopolski • ul.Lawendowa

Numer oferty: D-1562

Cena: 258 210,00 PLN

Cena za m2: 285,00 PLN

Powierznia (m²)906,00
Forma własnościwłasność
Ogrodzeniebrak
Media:
Gazmożliwość podłączenia
Typ podłączenia wodymiejskie
Typ kanalizacjimiejska
Media:
GazTAK
PrądTAK

Przedstawiamy Państwu ofertę sprzedaży działki budowlanej, która położona jest przy ulicy Lawendowej w Ostrowie Wielkopolskim. Doskonała lokalizacja, działki te zlokalizowane są we wschodniej części miasta, na osiedlu domów jednorodzinnych, w sąsiedztwie lasu. Teren ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod symbolem MN:
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) ustala się:
a) lokalizację na działce maksymalnie jednego budynku mieszkalnego i jednego garażu albo budynku gospodarczo – garażowego;
b) sytuowanie budynków mieszkalnych jako wolnostojących;
c) sytuowanie garaży i budynków gospodarczo – garażowych jako dobudowanych do budynków mieszkalnych, wbudowanych w budynki mieszkalne, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b;
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 40%, lecz nie więcej niż 300 m2;
e) powierzchnię zabudowy garażu albo budynku gospodarczo – garażowego – nie więcej niż 45 m2;
f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki;
g) wysokość zabudowy nie większą niż: * dla budynków mieszkalnych: 10 m, jako dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe; * dla garaży i budynków gospodarczo – garażowych: 3,5 m w przypadku dachu płaskiego albo 6 m w przypadku dachu stromego;
h) geometrię dachów: * dla budynków mieszkalnych: strome - o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, przy czym w ramach jednego pokrycia dachowego wszystkie połacie winny być nachylone pod jednakowym kątem, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. i; * dla garaży i budynków gospodarczo – garażowych: dowolne;
i) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i § 5 pkt 1 lit. a;
j) obsługę komunikacyjną działek bezpośrednio z dróg wyznaczonych w planie, z dróg przyległych do obszaru planu lub poprzez drogi wewnętrzne w ramach terenu;
k) zapewnienie, w granicach działki, co najmniej 2 miejsc postojowych, wliczając w to miejsca w garażu albo budynku gospodarczo – garażowym oraz dodatkowo 1 miejsca postojowego w przypadku lokalizacji w budynku mieszkalnym lokalu usługowego;
2) dopuszcza się:
a) wydzielanie działek o powierzchni nie mniejszej niż 500m2, szerokości frontów nie mniejszej niż 20 m i przebiegu granic prostopadłym lub zbliżonym do prostopadłego do dróg, z którymi te granice się łączą, z wyłączeniem: * wydzielania działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, dla których maksymalna powierzchnia może wynosić 70 m2 i które winny posiadać bezpośredni dostęp do dróg; * wydzielania działek w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomościami, dla których nie wyznacza się ograniczeń w zakresie parametrów; * wydzielania działek w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, dla których nie wyznacza się ograniczeń w zakresie parametrów;
b) lokalizację garażu albo budynku gospodarczo – garażowego jako wolnostojącego w tym usytuowanego bezpośrednio przy granicy działki, pod warunkiem usytuowania w głębi działki, za linią tylnej ściany budynku mieszkalnego;
c) lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania terenu;
d) lokalizację dróg wewnętrznych, stanowiących dojazdy do działek, w ramach terenu;
e) prowadzenie infrastruktury technicznej;
f) sytuowanie elementów technicznych budynków, takich jak kominy, anteny - nie wyżej niż 5 m powyżej najwyższego punktu dachu;
g) realizację kondygnacji podziemnej w budynkach mieszkalnych, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich badań geotechnicznych, przy czym poziom posadzki parteru nie może przekraczać 1 m ponad poziomem terenu;
h) stosowanie ogrodzeń w formie żywopłotów o wysokości nie większej niż 2 m;
i) stosowanie w budynkach mieszkalnych częściowo dachów płaskich, na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całego dachu;
j) rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków z zachowaniem zasad i parametrów jak dla nowej zabudowy w ramach terenu, przy czym geometria dachów rozbudowywanych lub nadbudowywanych części tych budynków może stanowić kontynuację geometrii dachów części istniejących;
k) wydzielenie w budynku mieszkalnym lokalu użytkowego z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
l) umieszczanie szyldów wyłącznie na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach i o powierzchni nie większej niż 0,5 m2;
3) zakazuje się lokalizacji od strony frontów działek ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych i wyższych niż 1,50 m, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. h.
Działka nr 29/26 - powierzchnia 906 m2.
Wymiary:
- szerokość 20 metrów
- głębokość 45 metrów
Front działki usytuowany jest od strony zachodniej.
Cena: 265,00 zł/m2
Pełne uzbrojenie terenu w ulicy Lawendowej - energia elektryczna, sieć wodna, kanalizacyjna i gazowa.
Działka posiada doskonałą lokalizację, w tej części miasta znajdują się placówki handlowe, przystanki komunikacji miejskiej, kościół, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, przedszkole, basen, stadion, żłobek miejski, liczne tereny zielone, las oraz orlik i lodowisko miejskie.
Poruszanie się po mieście zapewniają przystanki komunikacji miejskiej, a dla miłośników sportu nieopodal znajdują się liczne ścieżki rowerowe. Ofertę kierujemy szczególnie do osób ceniących sobie dostęp do powyższej infrastruktury.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.