Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 12, tel. 62 592 18 13, tel./fax 62 735 68 30, tel. kom. 601 700 413 e-mail: ogn.ostrow@wp.pl

działka • sprzedaż • rynek

Pardalin

Numer oferty: D-1384a

Cena: 72 914,00 PLN

Cena za m2: 73,80 PLN

Powierznia (m²)988,00
Forma własnościwłasność

Na sprzedaż działka nr 44 – pow. 988 m2, cena 72.914,00 zł brutto - zakup tylko z działką nr 47 – pow. 1791 m2, cena 52.870,32,00 zł brutto - działka ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zielone bez prawa zabudowy


Poniżej treść MPZP dla działki nr 47:

"18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP –teren zieleni urządzonej ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu –teren zieleni urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu –wiaty rekreacyjne itp., ciągi piesze ze ścieżkami rowerowymi, miejsca postojowe, urządzenia terenowe i obiekty małej architektury;

3) dopuszcza się:
a) budowę alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury i oświetleniem,
b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową,
c) lokalizację miejsc postojowych wyłącznie wzdłuż drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW 2 zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) budowę wiat rekreacyjnych itp. do wysokości 5,0 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu, do 25m2 powierzchni zabudowy oraz dachach dwu-i wielospadowych o pochyleniu połaci w przedziale od 200 do 450;

4) nakaz:
a) nasadzenia zieleni kształtującej kompleksy o wysokich walorach krajobrazowych przeznaczonych na potrzeby rekreacji i wypoczynku,
b) utwardzenia głównych ciągów pieszych i rowerowych;

5) zakaz:
a) lokalizacji inwestycji niezwiązanych z funkcją podstawową,
b) lokalizacji wszelkich nośników reklamowych i szyldów,
c) wprowadzania ogrodzeń z wyjątkiem żywopłotów."

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.