Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 12, tel. 62 592 18 13, tel./fax 62 735 68 30, tel. kom. 601 700 413 e-mail: ogn.ostrow@wp.pl

działka • sprzedaż • rynek wtórny

Ostrów Wielkopolski • ul.Łąkowa

Numer oferty: D-1428

Cena: 1 050 000,00 PLN

Cena za m2: 210,00 PLN

Powierznia (m²)5 000,00
Forma własnościwłasność
Media:
Gazmożliwość podłączenia
Typ podłączenia wodymiejskie
Typ kanalizacjimiejska
Media:
GazTAK
PrądTAK

Oferujemy Państwu na sprzedaż działkę budowlaną, której powierzchnia wynosi 5000 m2, położona jest w rejonie ulicy Radłowskiej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Łąkowej. Grunt ten posiada dojazd z dwóch ulic istnieje możliwość podziału. Teren ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - budownictwo mieszkaniowe.
01MN – 08MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1. Przyjmuje się następujące ustalenia dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej:
1) utrzymanie istniejącego układu zabudowy,
2) obiekty o złym stanie technicznym do wyburzenia lub zastąpienia nową zabudową przy zachowaniu warunków określonych przepisami prawa budowlanego i dostosowaniu wystroju zewnętrznego oraz układu kalenicy do obiektów w otoczeniu,
3) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania urządzeń technicznych polepszających warunki zamieszkiwania,
4) dopuszczenie zmiany konstrukcji i pokrycia dachów oraz kolorystyki (z zakazem wprowadzania kolorów o barwach i natężeniu nie nawiązujących do otoczenia),
5) dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów przy zachowaniu warunków określonych przepisami prawa budowlanego i dostosowaniu wystroju zewnętrznego oraz układu kalenicy nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku rozbudowywanym,
6) dopuszczenie zmiany funkcji budynków gospodarczych na mieszkalną, przy zachowaniu warunków określonych przepisami prawa budowlanego i dostosowaniu wystroju zewnętrznego do budynków w otoczeniu,
7) dopuszczenie wprowadzania nowych budynków gospodarczych, w tym garaży w nawiązaniu do wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu oraz pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego wskaźnika zabudowy.
8) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej terenów do 50% powierzchni działki budowlanej, nakaz zachowania i uzupełniania istniejących elementów zieleni wysokiej,
9) nakaz porządkowania gospodarki cieplnej w ramach prac modernizacyjnych poprzez wprowadzanie jako paliw gazu i oleju opałowego dla wyeliminowania niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza,
10) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych materiałów powodujących pylenie.
11) linia zabudowy - wyznaczona przez istniejące obiekty,
12) maksymalny wskaźnik zabudowy granicach działki - 0,30,
13) ograniczenie wysokości zabudowy do: 10,00 m liczonych od poziomu terenu przed elewacją frontową do wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu (co uwzględnia gabaryt do dwu kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym, przy średniej wysokości kondygnacji 3,00 m),
14) dopuszczenie budowy balkonów i wykuszy w elewacjach budynków modernizowanych,
15) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej,
16) dopuszczenie montażu lukarn i okien połaciowych,
17) dopuszczenie stosowania dachów o nachyleniu połaci w zakresie od 35 do 40°.
2. Przyjmuje się następujące ustalenia dla nowej zabudowy mieszkaniowej:
1) nowa zabudowa mieszkaniowa będzie realizowana w formie zabudowy wolnostojącej (ew. bliźniaczej). W przypadku realizacji zespołów zabudowy większych od 3 obiektów lub ich ciągów będą one realizowane wg zbliżonych rozwiązań architektonicznych, z jednakowo ustalonym układem kalenic dla danego zespołu zabudowy lub jej ciągu,
2) nakaz kształtowania układu zabudowy przy uwzględnianiu wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
3) dopuszczenie wprowadzania budynków gospodarczych, w tym garaży w nawiązaniu do wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu,
4) dopuszczenie wprowadzania usług towarzyszących podstawowej funkcji terenu, z wykluczeniem działalności uciążliwych.
5) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej terenów do 60% powierzchni działki budowlanej,
6) nakaz zachowania i uzupełniania istniejących elementów zieleni wysokiej, dopuszczenie prowadzenia ogrodnictwa i sadownictwa z lokalizacją związanych z tymi funkcjami urządzeń i obiektów,
7) nakaz porządkowania gospodarki cieplnej w ramach prac modernizacyjnych poprzez wprowadzanie jako paliw gazu i oleju opałowego dla wyeliminowania niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza,
8) prowadzona działalność usługowo - produkcyjna nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granicę działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.
9) ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenia dopuszczalnych, określonych w odpowiednich przepisach, stężeń substancji zanieczyszczających powietrze oraz dopuszczalnej emisji hałasu.
10) ustala się zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w obrębie obszaru objętego planem.
11) linia zabudowy - wyznaczona na rysunku planu jako linia nieprzekraczalna zgodnie z § 12 ust. 6.
12) maksymalny wskaźnik zabudowy w granicach działki - 0,25,
13) ustala się następujące minimalne parametry działek samodzielnie wydzielonych - powierzchnia działki – min. 800 m2 i szerokość działki – min. 20 m.
14) wysokość okapu i kalenicy oraz układ kalenicy w nawiązaniu do istniejących budynków w sąsiedztwie,
15) ograniczenie wysokości zabudowy do: 9.00 m liczonych od poziomu terenu przed elewacją frontową do wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu (co uwzględnia gabaryt do jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem użytkowym, przy średniej wysokości kondygnacji 3.00 m),
16) dopuszczenie budowy balkonów i wykuszy w elewacjach,
17) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej o nachyleniu połaci w zakresie od 35 do 40°,
18) dopuszczenie montażu lukarn i okien połaciowych,
19) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokali usługowych do 30% powierzchni netto,
20) możliwość prowadzenia nieuciążliwych usług w budynkach do tego celu przystosowanych o dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 70.00 m2.
3. Przyjmuje się następujące ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej:
1) zakaz prowadzenia w ramach usług towarzyszących handlu gazem płynnym dla potrzeb motoryzacji,
2) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji z prefabrykowanych elementów betonowych,
3) dopuszczenie stosowania elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesji.
4) ustala się przeznaczenie na cele nierolnicze, terenów gruntów rolnych objętych granicą opracowania planu, zgodnie w wnioskiem i wykazem gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze.
5) nie wyznacza się terenów objętych zakazem zabudowy
Pełne uzbrojenie terenu - możliwość przyłączenia energii elektrycznej, sieci wodnej, kanalizacyjnej i gazowej.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.